Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Acadèmia Oposicions Policia Local Catalunya

Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a la teva localitat com a Policia Local. Tots els anys es convoquen places d'oposicions per a policia local o municipal a tot Catalunya. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents per a aquestes oposicions:

 • Professorat especialitzat.
 • Agents de policia local en la teva preparació.
 • Preparació de l'entrevista personal.
 • Simulacres d'examen basats en casos reals.
 • Activitats individuals i grupals en la teva acadèmia.
 • Entrenament de les proves físiques.

Et preparem perquè aconsegueixis aprovar en qualsevol localitat de Catalunya. Cada any, nombrosos alumnes aconsegueixen treure la seva plaça de policia local a Catalunya. Prepara ja les oposicions i podràs aconseguir una feina estable per a tota la vida! 

 

Acadèmia Preparació Policia Local Catalunya

 

Proves per a Policia Local

Depenent de l'organisme convocant es poden exigir les següents proves en les Oposicions per a Policia Local a Catalunya:

 

Proves Físiques 

Que serà de caràcter eliminatori i s'ajustarà a les condicions establertes a les bases corresponents. Es qualificarà com a apte o no apte. L'alumne haurà de basar-se en les proves que apareixen a les bases oficials on surten convocades les places i preparar-se per a elles. La preparació ha de ser per part de l'alumne. MasterD proporciona informació addicional sobre les proves físiques, però en cap cas les prepara.

 

Test Psicotècnic 

De caràcter eliminatori, està dirigit a comprovar que els trets de personalitat i d'aptitud dels aspirants són els adequats per l'acompliment de les funcions de policia local. Es qualificarà com a apte o no apte. 

 

Prova de Coneixements 

Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en contestar, durant el temps màxim que fixi el tribunal, un qüestionari tipus test de 50 o 100 preguntes del bloc corresponent als temes generals.

 

Prova Específica

De caràcter eliminatori, consistirà en contestar per escrit, en el temps màxim que s'hagi fixat, un qüestionari tipus test de 50 o 100 preguntes del bloc corresponent als temes específics. Tant en aquesta prova com en l'anterior es penalitzaran les preguntes incorrectes descomptant punts.

Existeix la possibilitat que la modalitat per examinar aquestes dues últimes proves no sigui tipus test i que es realitzi mitjançant un tema que s'ha de desenvolupar en un temps determinat.

 

Coneixements de Llengua Catalana 

Per acreditar el nivell intermedi de català (B2). Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

 

Supòsit Pràctic 

La següent prova és de caràcter opcional, de manera que depèn de l'organisme, municipi o entitat local que convoqui les places.

Consisteix en la resolució d'un supòsit sobre les funcions dels policies locals en determinades situacions reals. Ho determina el tribunal i s'han d'aplicar els coneixements que s'han adquirit amb l'estudi dels temes de l'oposició, especialment l'aplicació de lleis fonamentals, com el Codi Penal o les lleis de trànsit.

Oposicions Policia Local i Municipal Catalunya

 • Acadèmia Policia Local Experts en cada prova
 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Test Psicotècnics Aprèn a resoldre els test psicotècnics
 • Temaris Policia Local Adaptats a la teva convocatòria
 • Proves Físiques Policia Local Preparació simulacres reals d'examen
 • Formació amb Agents Classes amb Policies

Temari Oposicions de Policia Local per a Catalunya

El temari de policia local de Catalunya depèn de les entitats o municipis convocants, i pot variar lleugerament entre convocatòries. En general, aquest temari inclou Dret Constitucional, Dret Administratiu, Estatut, Trànsit, Dret Penal i Matèria Social. En MasterD t'oferim un temari adaptat a la teva convocatòria i actualitzat a les necessitats dels aspirants a policia local de Catalunya.

 

Temari comú de Policia Local i Guàrdia Urbana de Catalunya

 • Tema 1. La Constitució espanyola.
 • Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006.
 • Tema 3. El règim local espanyol.
 • Tema 4. L’organització municipal.
 • Tema 5. L’organització de la Unió Europea.
 • Tema 6. El procediment administratiu.
 • Tema 7. El marc legal de la seguretat a l'estat: Forces i Cossos de Seguretat. Llei Orgànica 2/1986.
 • Tema 8. Codi deontològic policial.
 • Tema 9. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
 • Tema 10. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d’ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Temari Policia Local Catalunya

 • Tema 1. La monarquia parlamentària.
 • Tema 2. El Govern i l’Administració.
 • Tema 3. El poder judicial.
 • Tema 4. Les institucions de la Generalitat de Catalunya.
 • Tema 5. L’organització administrativa de la Generalitat de Cata­lunya.
 • Tema 6. La província.
 • Tema 7. Altres entitats locals.
 • Tema 8. Fonts del Dret administratiu.
 • Tema 9. L'acte administratiu
 • Tema 10. La funció pública local.
 • Tema 11. El personal funcionari al servei de les administracions públiques.
 • Tema 12. Drets i deures dels funcionaris de les entitats locals.
 • Tema 13. Normativa en matèria de coordinació de les policies locals.
 • Tema 14. La funció policial en seguretat viària i trànsit.
 • Tema 15. La funció policial en la investigació de delictes.
 • Tema 16. El Reglament d’armes.
 • Tema 17. Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Cata­lunya.
 • Tema 18. Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Tema 19. El Dret penal: aspectes generals.

Requisits Oposicions Policia Local a Catalunya

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

 • Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o un altre d'equivalent o superior.

 • Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.

 • Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2. En el cas dels permisos A, A2 hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 

 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 

 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.

 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

 • Nivell B2 de català.

 • Compromís de portar armes i la seva utilització.

FAQS Oposicions Policia Local Catalunya

Quant cobra un Policia Local a Catalunya?

Un Policia Local de Catalunya cobrarà al voltant de 1.700€ mensuals. El sou final dependrà de les hores extra, de l'horari i l'antiguitat, entre altres coses.

Què es Necessita per a ser Policia Local a Catalunya?

Per a ser Policia Local de Catalunya hauràs de reunir els requisits que es demanen en les bases de la convocatòria. En aquesta mateixa pàgina tens explicats tots els requisits mínims.

Què cal Estudiar per a ser Policia Local de Catalunya?

Estar en possessió del títol de batxillerat o un altre d'equivalent o superior

Quins Temes entren en la Policia Local?

Les oposicions de Policia Local de Catalunya abasten temes de Dret Constitucional, Dret Administratiu, Estatut, matèries socials, Trànsit i Dret Penal.

Informa't gratisi sense compromís!

Comparte esta página: