Oposiciones Mossos d'Esquadra

Vols ser Mosso D'esquadra?

T´agradaria treballar a la policia autonòmica de Catalunya? Supera les oposicions de Mossos d´esquadra amb MasterD. Ser mosso d‘esquadra comporta una carrera professional amb un bon salari i una ocupació fixa.

Aquesta és la teva oportunitat. S´han produït canvis en els requisits per a Mossos d´esquadra: Ara s'exigeix ​​titulació de batxiller o equivalent. I s'ha eliminat el requisit d'edat màxima.

Actualment els mossos d´esquadra treballen com a policia integral en el camp de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i científica, entre d´altres.

Anima´t i treballa com a mosso d´esquadra, trobaràs l´ambient perfecte per desenvolupar-te com a persona i com a professional.

 

Acadèmia Preparació Mossos

El Cos de Mossos d´esquadra és un cos jove, ja que pocs dels seus integrants superen els 40 anys. També cal destacar que el 15% dels seus components són dones.

Ara et preparem per a l´entrevista personal basant-nos en casos reals.

Con la preparació de les oposicions per mosso d´esquadra tindràs la possibilitat d´entrar en un cos que s´encarrega, entre d´altres, de la seguretat ciutadana, la vigilància d´edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, la vigilància d´espais públics, la policia administrativa i judicial, inspeccionar activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural, col´laborar amb policies locals, etc.

En la nostra acadèmia preparem simulacres reals de la convocatòria de Mossos en la qual els alumnes poden mesurar el seu nivell tant en les proves físiques com a teòriques. Així tenen una primera presa de contacte amb la realització d'exàmens i proves.

Podràs acudir al nostre centre i realitzar diferents tallers i activitats pràctiques que et serveixin per ser el millor candidat que opta a aquesta plaça. Aquests tallers estaran sempre orientats alteu curs i a l'adquisició de les habilitats que són necessàries per aconseguir la teva plaça. Alguns exemples d'aquests tallers són: tècniques d'estudi, cerca d'ocupació, psicotècnics, competències digitals, oratòria, ortografia, com enfrontar-se a una prova de tipus test o de desenvolupament, comunicació verbal i no verbal, etcètera.

Amb el curs de Mosso d’Esquadra t’ajudem en la teva preparació per presentar-te a les convocatòries que es publiquin de guàrdia urbana de Barcelona. Al teu Campus Virtual tindràs un mòdul amd diferent material per la teva preparació, a més de tellers i classes específiques per Barcelona.

 

Proves Mossos

Les oposicions de mosso d'esquadra consten de tres fases:

FASE 1.

Primera prova: Coneixements i tests psicotècnics

 • Exercici de coneixements. Són 50 preguntes tipus test. El temps màxim és d'una hora. Qualicable entre 0 i 10 punts.
 • Prova aptitudinal. Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona aspirant. S'avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • Prova de personalitat. L'objectiu és avaluar els trets de personalitat de l'aspirant, així com l'adaptació personal i social. La qualicació és apte o no apte. 

Segona prova: Prova física. Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional. Consisteix en avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

 • Proves psicotècniques, orientada a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
 • Entrevista personal per ampliar i contrastar l'adequació del perl de l'aspirant al perl professional desitjat.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suciència de català (C1), equivalent o superior Consta de dues parts:

 • Primera part: Domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mímin, i els coneixements pràctics mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Són 1 hora i 30 minuts de prova.
 • Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts. La qualicació d'aquest exercici és apte o no apte. Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l'inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

FASE 2.

Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (no superior a 1350 hores). En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Passaran a la fase del Curs selectiu segons l'ordre de puntuació obtinguda a la primera fase. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran un sou.

FASE 3.

Període de Pràctiques (mínim de 12 mesos de durada). Passaran a aquesta fase, segons l'ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de Seguretat ciutadana. Durant el període de pràctiques, les persones aspirants perceben les mateixes retribucions que una persona funcionària de carrera de la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra.

 

Proves Físiques Mossos

En MasterD hem desenvolupat un exclusiu i complet sistema d'entrenamente físic que té com a única meta que superis de manera exitosa les proves físiques oficials de la teva oposició.

El nostre exclusiu sistema d´entrenament Personal Trainer 360 es basa en una preparació integral i personalitzada  de les teves proves físiques, tenint en compte tots aquells aspectes essencials de la teva preparació.

 

 

Temari Mossos

En MasterD disposaràs del temari actualitzat i adaptat a cada convocatòria. El temari d'oposicions per a mosso consta de 4 blocs dividits en:

 • Coneixements de l'entorn.
 • Institucional. 
 • Seguretat i Policia.
 • Actualitat.

Comença avui mateix a estudiar amb MasterD i aconsegueix la teva plaça a los mossos d´esquadra.

 

Convocatories Mossos

 • 2019: 750 places.
 • 2017: 500 places.
 • 2011: 600 places.
 • 2007: 1.300 places.

Requisits Oposiciones Mossos d'Esquadra

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

NOVETAT: a la convocatòria de 2019 ja no tenim requisit d'alçada mínima. 

 

INFORMA'T ARA GRATIS I SENSE COMPROMÍS

Oposiciones Mossos d'Esquadra

Estudios mínimos: BACHILLER
  He llegit i afirmo la informació legal de masterd.es

Compartir:  
Entrevista personal
Preparació basada en casos reals
Test psicotècnics
Aprèn a resoldre els test psicotècnics
Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials
Preparació Proves Físiques
Simulacres proves Mossos
Temari Mossos
Sempre actualitzat
Formació amb Agents
Classes amb Mossos
Compartir:  
Solicitar Información