Oferta d'Ocupació Pública Catalunya 2024: 900 places de Mossos d'Esquadra

Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Accés al Cos de Mossos d'Esquadra

Supera les oposicions de Mossos d’Esquadra amb MasterD. Ser Mosso/a d’Esquadra t’aporta una carrera professional amb un bon salari i un treball fixe. Actualment, els Mossos d’Esquadra actuen com a policia integral en el camp de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i científica, entre d’altres.  El Cos de Mossos d’Esquadra és un cos jove, ja que pocs dels seus integrants superen els 40 anys També cal destacar que el 23% dels seus components són dones.

Amb la preparació de les oposicions per Mosso/a d’Esquadra tindràs la possibilitat d’entrar en un cos que s’encarrega, entre d’altres, de la seguretat ciutadana, la vigilància d’edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, la vigilància d’espais públics, la policia administrativa i judicial, la inspecció d’activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural, col·laborar amb policies locals, etc.

Anima’t i aconsegueix la teva plaça de Mosso/a d’Esquadra, trobaràs l’ambient perfecte per desenvolupar-te com a persona i com a professional. 

Acadèmia Preparació Oposicions Mossos

Preparem el 100% de les proves requerides en la convocatòria per a Mosso/a d’Esquadra (Grup C2):

 • El millor temari, actualitzat constantment per a superar amb èxit la prova de coneixements.
 • Tests psicotècnics i resolució de dubtes amb professors especialitzats.
 • Entrenament de proves físiques amb un personal trainer i tallers físics a centres de Catalunya (INEFC a Barcelona).
 • Et preparem per l’entrevista personal basant-nos en casos reals.
 • Més de 1.000 preguntes “imprescindibles” del temari
 • Preguntes d’exàmens oficials.

Podràs venir a la nostra acadèmia i assistir a diferents tallers i activitats pràctiques que et serviran per aprovar l’oposició. Aquests tallers estaran sempre orientats al teu curs i a l’adquisició de les habilitats que són necessàries per aconseguir la teva plaça al Cos de Mossos d’Esquadra. Alguns exemples d’aquests tallers són: tècniques d'estudi, psicotècnics, competències, personalitat, com enfrontar-se a una prova de tipus test, comunicació no verbal, etcètera.

Amb el curs de Mosso/a d’Esquadra també tindràs l’oportunitat de preparar-te les oposicions de Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Si t’interessa, al teu Campus Virtual tindràs un mòdul amb el material per la seva preparació, a més de tallers i classes específiques.

Així et Preparem

 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Test Psicotècnics Aprèn a resoldre els test psicotècnics
 • Simulacres d'examen Assajos convocatòries mossos
 • Preparació Proves Físiques Simulacres proves físiques Mossos
 • Temari Mossos Sempre actualitzat
 • Formació amb Mossos Classes amb professors i amb agents del Cos

Proves oposicions Mossos d'Esquadra

Les oposicions de Mosso/a d’Esquadra consten de tres fases:

 

FASE 1. Oposició

Primera prova: La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:

 • Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar-la és de 35 minuts. La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • Subprova aptitudinal: Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. El temps per realitzar-la és de 35 minuts. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva. La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • Subprova de coneixements d’idiomes, de caràcter voluntari i no eliminatori.
  Consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog. Pot sumar fins a 3 punts a la nota final.

Segona prova: Prova física. Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d'agilitat, 33,33% per a l’exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora. Cada prova es puntua de 0 a 10.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional. Consisteix en la realització d'un test de competències i d'una entrevista personal per avaluar el grau d'adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria de Mosso/a.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior. La qualificació d’aquest exercici és apte o no apte. Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l’inici de la prova, estar en possessió del nivell intermedi de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

Si has de fer la prova, aquesta consta de dues parts:

 • Primera part: Domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Temps de la prova: 1 hora i 30 minuts
 • Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes proposats a fi d'avaluar l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts.

Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

Comprovació de tatuatges: no poden tenir un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

 

Fase de concurs

Es valoren com a mèrit els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

 • Certificat bàsic: 0,5 punts.
 • Certificat mitjà: 1 punt.
 • Certificat avançat: 1,5 punts.

En cas que es disposi de més d’un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

Es valoren els certificats acreditatius del nivell superior de català (C2) de la Secretaria de Política Lingüística amb 1,5 punts.

Es valoren els coneixements de llengua aranesa fins a un màxim d'1,5 punts:

 • a) Certificats acreditatius del nivell C de coneixements orals i escrits mitjans d'aranès (occità d'Aran) del Conselh Generau d'Aran (nivell B2 del Marc europeu comú de referència) o equivalent: 1 punt.
 • b) Certificats acreditatius del nivell D de coneixements orals i escrits aprofundits d'aranès (occità d'Aran) o equivalent o el diploma de mestre d'aranès del Conselh Generau d'Aran o equivalent: 1,5 punts.

 

FASE 2. Curs Selectiu  a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (no superior a 1350 hores). En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Passaran a la fase del curs selectiu segons l'ordre de puntuació obtinguda a la primera fase. Durant aquesta fase, les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de funcionari/ària en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1 i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 

FASE 3. Periode de Pràctiques

Període de Pràctiques (mínim de 12 mesos de durada). Passaran a aquesta fase, segons l’ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia. Durant el període de pràctiques, les persones aspirants perceben les mateixes retribucions que una persona funcionària de carrera de la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra.

Proves Físiques Mossos d'Esquadra

A MasterD hem desenvolupat un exclusiu i complet sistema d'entrenament físic que té com a única finalitat ajudar-te a superar les proves físiques oficials. 

El nostre exclusiu sistema d’entrenament Personal Trainer 360 es basa en una preparació integral i personalitzada  de les teves proves físiques, tenint en compte tots aquells aspectes essencials de la teva preparació.

 

Com a alumne de MasterD tindràs avantatges com simulacres reals de proves físiques per posar-te a prova i conèixer el teu nivell físic de preparació per a les proves oficials.

A més, de poder assistir gratuïtament als simulacres que realitzem de forma periòdica, per ser alumne de Master.D tens descomptes en diferents entitats relacionades amb l’activitat física com gimnasos Altafit:

 • Matrícula i sistema d’accés GRATUÏTS
 • Ús d’armariet diari gratuït
 • Descompte 8% en totes les quotes
 • Lliure accés a qualsevol Altafit d’Espanya 

Temari Oposicions Mossos

A MasterD disposaràs del temari actualitzat i adaptat a cada convocatòria. El temari d’oposicions per al Cos consta de 4 blocs dividits en:

 • Coneixements de l’entorn.
 • Institucional. 
 • Seguretat i Policia.
 • Actualitat.

A més de la versió clàssica en paper, tens el teu temari en format online. Tu decideixes com estudiar. Nosaltres et donem ambdues opcions, però si prefereixes passar les pàgines del teu temari en paper en comptes de lliscar el dit per la pantalla, no te l’impedirem. Comença avui mateix a estudiar amb MasterD i aconsegueix la teva plaça al Cos de Mossos d’Esquadra.

Oferta ocupació pública - Mossos d'Esquadra 2024

Les convocatòries de Mossos d'Esquadra són de caràcter anual, enguany esperem almenys una nova convocatòria de 900 places (alguns anys s’han publicat dues convocatòries).

Aquestes convocatòries depenen de l’Oferta d'Ocupació Pública i de les places que es destinin al cos de seguretat.

El dia 3 de maig es va publicar l’oferta de 2024 de la Generalitat, i inclou l'oferta de 900 noves places de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra. Si aquestes pensant a entrar al cos de Mossos de Catalunya, és un bon moment per començar a preparar-te i avançar-te a la resta d’aspirants per aconseguir la teva plaça a la propera convocatòria.

Convocatòries Mossos 

 • Convocatòries Mossos d’Esquadra 2023: 1.700 places.
 • Convocatòria Mossos d’Esquadra 2021: 435 places.
 • Convocatòria Mossos d’Esquadra 2019: 750 places.
 • Convocatòria Mossos d’Esquadra 2017: 500 places.
 • Convocatòria Mossos d’Esquadra 2011: 600 places.
 • Convocatòria Mossos d’Esquadra 2007: 1.300 places.

Places Mossos d'Esquadra

Plazas Mossos 2023

Aprovats Mossos acadèmia MasterD

A MasterD tenim les millors dades d’aprovats en convocatòries de Mossos. El 100% dels alumnes que segueixen la nostra metodologia superen totes les fases de l’oposició. En les darreres convocatòries 80 alumnes de MasterD han aconseguit la seva plaça.

Requisits Mossos d'Esquadra

Entre els requisits i exclusions mèdiques més generals, per l'accés a l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, tenim els següents:

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Ja no tenim requisit d'alçada mínima i els tatuatges estan permesos sempre que no siguin contraris al codi d'ètica. 

 

 • Si vols conèixer els requisits i exclusions al detall, clica al següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=968127

Preguntes més Freqüents Mossos d'Esquadra

Són Difícils les oposicions de Mossos?

No, les oposicions de mossos no són difíficiles. Els requisits són assequibles, tant els de coneixements com els físics.

Què haig de fer per a Ser Mossos d'Esquadra?

Per a ser Mosso hauràs d'estudiar les oposicions, una vegada superis els exàmens oficials hauràs de realitzar un curs de formació. Superat això, seràs agent.

Quants es Presenten a les Oposicions de Mossos?

Són unes oposicions amb un bon ràtio opositor/plaça., per la qual cosa no tindràs problema a aconseguir la teva plaça si et prepares amb temps.

Quant cobra un Mosso d'Esquadra?

El salari dels Mossos d'Esquadra oscil·la entre els 35.829€ i els 39.029€ depenent del lloc, horari i complements.

Com Preparar Oposicions Mossos d'Esquadra?

Les places de mossos d´esquadra estan molt cotitzades i per això, el procés de selecció és molt competitiu. La millor manera d'afrontar aquestes oposicions és amb una acadèmia amb molts anys d'experiència formant mossos com MasterD, que compta amb una preparació completa de les proves físiques i teòriques, amb temari actualitzat i que t'aporta la flexibilitat d'estudiar en línia i preparar-te en les instal·lacions dels nostres centres físics.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: BACHILLER

Comparte esta página: