Oposiciones Mossos d'Esquadra

Accés Cos Mossos d'Esquadra

Supera les oposicions de Mossos d´esquadra amb MasterD. Ser Mosso d‘esquadra comporta una carrera professional amb un bon salari i una ocupació fixa. Actualment els mossos d´esquadra treballen com a policia integral en el camp de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i científica, entre d´altres.  El Cos de Mossos d´esquadra és un cos jove, ja que pocs dels seus integrants superen els 40 anys. També cal destacar que el 15% dels seus components són dones.

Amb la preparació de les oposicions per mosso d´esquadra tindràs la possibilitat d´entrar en un cos que s´encarrega, entre d´altres, de la seguretat ciutadana, la vigilància d´edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, la vigilància d´espais públics, la policia administrativa i judicial, inspeccionar activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural, col´laborar amb policies locals, etc.

Aquesta és la teva oportunitat. S´han produït canvis en els requisits per a Mossos d´esquadra: Ara s'exigeix ​​titulació de batxiller o equivalent. I s'ha eliminat el requisit d'edat màxima.

Anima´t i treballa com a Mosso d´esquadra, trobaràs l´ambient perfecte per desenvolupar-te com a persona i com a professional. 

 

Acadèmia Preparació Oposicions de Mossos

Preparem el 100% de les proves requerides en la convocatòria per a Mosso d'Esquadra (Grup C2):

 • El millor temari, actualitzat constantment per a superar amb èxit la prova de coneixements.
 • Tests psicotècnics i resolució amb el teu tutor
 • Entrenament de proves físiques amb un personal trainer.
 • Ara et preparem per a l´entrevista personal basant-nos en casos reals.

Podràs acudir a la nostra acadèmia i realitzar diferents tallers i activitats pràctiques que et serviran per ser el millor candidat que opta a aquesta plaça. Aquests tallers estaran sempre orientats al teu curs i a l'adquisició de les habilitats que són necessàries per aconseguir la teva plaça al Cos de Mossos. Alguns exemples d'aquests tallers són: tècniques d'estudi, cerca d'ocupació, psicotècnics, competències digitals, oratòria, ortografia, com enfrontar-se a una prova de tipus test o de desenvolupament, comunicació verbal i no verbal, etcètera.

Amb el curs de Mosso d’Esquadra també tindràs l'oportunitat de presentar-te a les oposicions de guàrdia urbana, si ho desitges. Al teu Campus Virtual tindràs un mòdul amb diferent material per la teva preparació, a més de tallers i classes específiques per aquestes oposicions.

 

Proves Mossos

Les oposicions de mosso d'esquadra consten de tres fases:

FASE 1.

Primera prova: Coneixements i aptitudinal. S’han de realitzar 2 subproves:

 • Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar-la és de 35 minuts. La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Segona prova: Prova física. Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional. Consisteix en avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

 • Proves psicotècniques, orientada a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
 • Entrevista personal i contrastar l'adequació de l‘aspirant.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior Consta de dues parts:

 • Primera part: Domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mínin, i els coneixements pràctics mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Són 1 hora i 30 minuts de prova.
 • Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts. La qualificació d'aquest exercici és apte o no apte. Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l'inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

Comprovació de tatuatges.

FASE 2.

Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (no superior a 1350 hores). En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Passaran a la fase del Curs selectiu segons l'ordre de puntuació obtinguda a la primera fase. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran un sou.

FASE 3.

Període de Pràctiques (mínim de 12 mesos de durada). Passaran a aquesta fase, segons l'ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de Seguretat ciutadana. Durant el període de pràctiques, les persones aspirants perceben les mateixes retribucions que una persona funcionària de carrera de la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra.

 

Prova Física Mossos

En MasterD hem desenvolupat un exclusiu i complet sistema d'entrenament físic que té com a única meta que superis de manera exitosa les proves físiques oficials de la teva oposició.

El nostre exclusiu sistema d´entrenament Personal Trainer 360 es basa en una preparació integral i personalitzada  de les teves proves físiques, tenint en compte tots aquells aspectes essencials de la teva preparació.

 

 

Temari Mossos

En MasterD disposaràs del temari actualitzat i adaptat a cada convocatòria. El temari d'oposicions per a mosso consta de 4 blocs dividits en:

 • Coneixements de l'entorn.
 • Institucional. 
 • Seguretat i Policia.
 • Actualitat.

Comença avui mateix a estudiar amb MasterD i aconsegueix la teva plaça a los mossos d´esquadra.

 

Convocatòries Mossos

 • 2021: 435 places.
 • 2019: 750 places.
 • 2017: 500 places.
 • 2011: 600 places.
 • 2007: 1.300 places.

 

Mossos d’Esquadra 2022

És un excel·lent moment per a preparar les oposicions de Mossos d’Esquadra. El Parlament de Catalunya ha anunciat que, l’any 2022, es publicarà la convocatòria de 860 places de Mossos.

El Conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha manifestat la imperiosa necessitat d’incrementar la plantilla del cos en més de 5.000 places per a les pròximes convocatòries, passant de 17.000 a 22.000 efectius.

La contratació de més de 800 nous agents per la policia autonòmica es convertirà en la convocatòria més nombrosa dels últims anys. Per tant, és un moment extraordinari per començar a preparar les oposicions i aconseguir la teva plaça en la convocatòria de Mossos d’Esquadra 2022.

 

Requisits Oposiciones Mossos d'Esquadra

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

NOVETAT: a la convocatòria de 2019 ja no tenim requisit d'alçada mínima.  A partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 

 • càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl.
 • diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%)
 • psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

 

INFORMA'T ARA GRATIS I SENSE COMPROMÍS

Oposiciones Mossos d'Esquadra

Estudios mínimos: BACHILLER
  He llegit i afirmo la informació legal de masterd.es

Compartir:  
Entrevista personal
Preparació basada en casos reals
Test psicotècnics
Aprèn a resoldre els test psicotècnics
Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials
Preparació Proves Físiques
Simulacres proves Mossos
Temari Mossos
Sempre actualitzat
Formació amb Agents
Classes amb Mossos
Compartir: