Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Accés Cos Mossos d'Esquadra

Supera les oposicions de Mossos d´esquadra amb MasterD. Ser Mosso d‘esquadra comporta una carrera professional amb un bon salari i una ocupació fixa. Actualment els mossos d´esquadra treballen com a policia integral en el camp de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i científica, entre d´altres.  El Cos de Mossos d´esquadra és un cos jove, ja que pocs dels seus integrants superen els 40 anys. També cal destacar que el 15% dels seus components són dones.

Amb la preparació de les oposicions per mosso d´esquadra tindràs la possibilitat d´entrar en un cos que s´encarrega, entre d´altres, de la seguretat ciutadana, la vigilància d´edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, la vigilància d´espais públics, la policia administrativa i judicial, inspeccionar activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural, col´laborar amb policies locals, etc.

Aquesta és la teva oportunitat. S´han produït canvis en els requisits per a Mossos d´esquadra: Ara s'exigeix ​​titulació de batxiller o equivalent. I s'ha eliminat el requisit d'edat màxima.

Anima´t i treballa com a Mosso d´esquadra, trobaràs l´ambient perfecte per desenvolupar-te com a persona i com a professional. 

Acadèmia Preparació Oposicions Mossos

Preparem el 100% de les proves requerides en la convocatòria per a Mosso d'Esquadra (Grup C2):

 • El millor temari, actualitzat constantment per a superar amb èxit la prova de coneixements.
 • Tests psicotècnics i resolució amb el teu tutor
 • Entrenament de proves físiques amb un personal trainer.
 • Ara et preparem per a l´entrevista personal basant-nos en casos reals.
 • Més de 1.000 preguntes d'exàmens oficials.
   

Podràs acudir a la nostra acadèmia i realitzar diferents tallers i activitats pràctiques que et serviran per ser el millor candidat que opta a aquesta plaça. Aquests tallers estaran sempre orientats al teu curs i a l'adquisició de les habilitats que són necessàries per aconseguir la teva plaça al Cos de Mossos. Alguns exemples d'aquests tallers són: tècniques d'estudi, cerca d'ocupació, psicotècnics, competències digitals, oratòria, ortografia, com enfrontar-se a una prova de tipus test o de desenvolupament, comunicació verbal i no verbal, etcètera.

Amb el curs de Mosso d’Esquadra també tindràs l'oportunitat de presentar-te a les oposicions de guàrdia urbana, si ho desitges. Al teu Campus Virtual tindràs un mòdul amb diferent material per la teva preparació, a més de tallers i classes específiques per aquestes oposicions.

Així et Preparem

 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Test Psicotècnics Aprèn a resoldre els test psicotècnics
 • Simulacres d'examen Assajos convocatòries mossos
 • Preparació Proves Físiques Simulacres proves Mossos
 • Temari Mossos Sempre actualitzat
 • Formació amb Mossos Classes amb agents

Proves Oposicions Mossos d'Esquadra

Les oposicions de mosso d'esquadra consten de tres fases:

FASE 1.

Primera prova: La primera prova consisteix en la realització de les subproves següents:

 • Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari. El temps per realitzar-la és de 35 minuts. La puntuació d'aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts.
 • Subprova aptitudinal: Consisteix en la realització d'un qüestionari tipus test de 80 preguntes adreçat a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 • Subprova de coneixements d'idiomes, de caràcter voluntari i no eliminatori.
  Consisteix en la realització d'un qüestionari tipus test adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog.

Segona prova: Prova física. Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Circuit d'agilitat.
 • Pressió sobre banc.
 • Cursa llançadora.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d'agilitat, 33,33% per a l'exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional. Consisteix en avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

 • Proves psicotècniques, orientada a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
 • Entrevista personal i contrastar l'adequació de l‘aspirant.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior Consta de dues parts:

 • Primera part: Domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mínin, i els coneixements pràctics mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Són 1 hora i 30 minuts de prova.
 • Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts. La qualificació d'aquest exercici és apte o no apte. Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l'inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

Comprovació de tatuatges.

FASE 2.

Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (no superior a 1350 hores). En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Passaran a la fase del Curs selectiu segons l'ordre de puntuació obtinguda a la primera fase. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran un sou.

Fase de concurs

Es valoren com a mèrit els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

 • Certificat bàsic: 0,5 punts.
 • Certificat mitjà: 1 punt.
 • Certificat avançat: 1,5 punts.

En cas que es disposi de més d'un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt

FASE 3.

Període de Pràctiques (mínim de 12 mesos de durada). Passaran a aquesta fase, segons l'ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de Seguretat ciutadana. Durant el període de pràctiques, les persones aspirants perceben les mateixes retribucions que una persona funcionària de carrera de la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra.

Proves Físiques Mossos d'Esquadra

En MasterD hem desenvolupat un exclusiu i complet sistema d'entrenament físic que té com a única meta que superis de manera exitosa les proves físiques oficials de la teva oposició.

El nostre exclusiu sistema d´entrenament Personal Trainer 360 es basa en una preparació integral i personalitzada  de les teves proves físiques, tenint en compte tots aquells aspectes essencials de la teva preparació.

 

Com a alumne de MasterD comptaràs amb avantatges com a simulacres reals de proves físiques en les quals podràs posar-te a prova i conèixer el teu nivell físic de preparació per a les proves oficials.

A més, de poder assistir gratuïtament als simulacres que realitzem de forma periòdica, per ser alumne de Master.D disposes de descomptes en diferents entitats relacionades amb l’activitat física amb Gimnasios Altafit:

 • Màtricula i sistema dáccés GRATIS
 • Ùs de taquilla diària gratuit
 • Descompte 8% en totes les quotes
 • Lliure accès a qualsevol Altafit D´Espanya 

Temari Oposicions Mossos

En MasterD disposaràs del temari actualitzat i adaptat a cada convocatòria. El temari d'oposicions per a mosso consta de 4 blocs dividits en:

 • Coneixements de l'entorn.
 • Institucional. 
 • Seguretat i Policia.
 • Actualitat.

A més de la versió clàssica en paper, hem elaborat el teu temari en format online. Tu decideixes com estudiar. Nosaltres et donem ambdues eines, però si prefereixes passar les pàgines del teu temari en paper en comptes de lliscar el dit per la pantalla, no te l'impedirem.Comença avui mateix a estudiar amb MasterD i aconsegueix la teva plaça a los mossos d´esquadra.

Novetats Oposicions de Mossos 2024

Les oposicions de mossos d'esquadra són de caràcter anual, així que, enguany esperem almenys una nova convocatòria, però pot donar-se que tinguem més d'una com va succeir l'any passat.

Aquestes convocatòries depenen de la OPE de Catalunya 2024 (Oferta d'Ocupació Pública) i de les places que es destinin al cos de seguretat.

En vista de les últimes convocatòries, per a aquest nou any esperem més de 700 places noves que suposaran una gran oportunitat per a tots els aspirants.

Convocatòries Mossos 

 • Convocatòrias Mossos d´Esquadra 2023: 1.700 places.
 • Convocatòria Mossos d´Esquadra 2021: 435 places.
 • Convocatòria Mossos d´Esquadra 2019: 750 places.
 • Convocatòria Mossos d´Esquadra 2017: 500 places.
 • Convocatòria Mossos d´Esquadra 2011: 600 places.
 • Convocatòria Mossos d´Esquadra 2007: 1.300 places.

Places Mossos d'Esquadra

Plazas Mossos 2023

Aprovats Mossos Acadèmia MasterD

En MasterD comptem amb les millors dades d'aprovats en convocatòries de Mossos. El 100% dels alumnes que segueixen la nostra metodologia superen totes les fases de l'oposició. En les últimes convocatòries 80 alumnes de MasterD han aconseguit plaça per als Mossos d'esquadra.

Requisits Mossos d'Esquadra

Entre els requisits i exclusions mèdiques més generals, per l'accés a l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, tenim els següents:

 

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Ja no tenim requisit d'alçada mínima i els tatuatges estan permesos sempre que no siguin contraris al codi d'ètica. 

 

 • Si vols conèixer els requisits i exclusions al detall, clica al següent enllaç:

RESOLUCIÓ INT/35/2023, d'11 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/23).<

Preguntes més Freqüents Mossos d'Esquadra

Són Difícils les oposicions de Mossos?

No, les oposicions de mossos no són difíficiles. Els requisits són assequibles, tant els de coneixements com els físics.

Què haig de fer per a Ser Mossos d'Esquadra?

Per a ser Mosso hauràs d'estudiar les oposicions, una vegada superis els exàmens oficials hauràs de realitzar un curs de formació. Superat això, seràs agent.

Quants es Presenten a les Oposicions de Mossos?

Són unes oposicions amb un bon ràtio opositor/plaça., per la qual cosa no tindràs problema a aconseguir la teva plaça si et prepares amb temps.

Quant cobra un Mosso d'Esquadra?

El salari dels Mossos d'Esquadra oscil·la entre els 35.829€ i els 89.029€ depenent del lloc, horari i complements.

Com Preparar Oposicions Mossos d'Esquadra?

Les places de mossos d´esquadra estan molt cotitzades i per això, el procés de selecció és molt competitiu. La millor manera d'afrontar aquestes oposicions és amb una acadèmia amb molts anys d'experiència formant mossos com MasterD, que compta amb una preparació completa de les proves físiques i teòriques, amb temari actualitzat i que t'aporta la flexibilitat d'estudiar en línia i preparar-te en les instal·lacions dels nostres centres físics.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: BACHILLER

Comparte esta página: