Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Acadèmia Guàrdia Urbana Barcelona

Vols treball en la Guàrdia Urbana? Formar part de la Guàrdia Urbana et suposa feina fixa per a tota la vida. En l'academia MasterD Barcelona t'ajudem a aconseguir la teva plaça en la Guàrdia Urbana a l´Ajuntament de Barcelona.

En l'acadèmia MasterD Barcelona, rebràs una atenció personalitzada per part de professors i entrenadors. Ells resoldran tots els teus dubtes i et guiaran i assessoraran durant l´estudi. El nostre sistema d´estudis flexible et permetrà estudiar al teu ritme. Comptem amb un elevat índex d´aprovats. Ens avalem 30 anys  d´experiència preparant opositors amb èxit amb una formació de qualitat.

Funcions de la Guàrdia Urbana

A continuació, et detallem futures funcions que desenvoluparàs quan aconsegueixis una plaça a la Guàrdia Urbana de Barcelona:

 • Protecció d'autoritats locals.
 • Vigilància o custòdia d'edificis o instal·lacions municipals.
 • Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el nucli urbà.
 • Realització d'atestats per accidents de circulació succeïts en el nucli urbà.
 • Com a policia judicial i prestant serveis de prevenció per evitar actes delictius.

Acadèmies Prop de Tu

 • Acadèmia a Barcelona Classes, estudi i entrenament
 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Simulacres d'examen Simulació de les proves de l’examen oficial
 • Temari Guàrdia Urbana Sempre actualitzat
 • Preparació Proves Físiques Sistema Personal Trainer 360
 • Formació amb Agents Classes amb Policies

Proves Guàrdia Urbana

Per l'accés al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'exigeixen les següents proves:

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova: cultural iteòrica.

 • Subprova Cultura General. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i cultural. (Eliminatòria).
 • Subprova Teòrica. Consistirà en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75 preguntes) relaciones amb els temari. (Prova eliminatòria)

Segona prova:tests aptitudinals.

Consisteix en l'administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament. (prova eliminatòria).

Tercera prova: prova de català nivell B2.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat. (prova eliminatòria).

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma correcte, acomplir les condicions establertes en les bases.

Quarta prova: prova d'aptitud física.

Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 • Tracció general.
 • Circuit d'agilitat.
 • Course navette o cursa llançadora.

Cinquena prova: proves de personalitati de competències. Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

Sisena prova: proves mèdiques. Comprobació de taula d'exclusions mèdiques.

FASE DE FORMACIÓ (CURS SELECTIU) Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policies Locals que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE DE PRÀCTIQUES Els aspirants aptes hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada, a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignats. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

 

Acadèmia Guàrdia Urbana Barcelona MasterD

oposiciones guardia urbana

Temari Oposicions Guàrdia Urbana Barcelona

 • La Constitució espanyola.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006.
 • El règim local espanyol. Tema 
 • L’organització municipal.
 • El procediment administratiu.
 • El marc legal de la seguretat a l'estat: Forces i Cossos de Seguretat. Llei Orgànica 2/1986.
 • Codi deontològic policial. Tema 8. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
 • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d’ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya.
 • L’organització territorial de l’Estat.
 • La Carta Municipal. 
 • Principis d’actuació de l’Administració pública.
 • Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona.
 • Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona.
 • Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. La policia judicial. Habeas corpus.
 • Drets, deures i retribucions dels funcionaris. 
 • La indelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. 
 • Incompatibilitats i règim disciplinari dels funcionaris.​

Aprovats Guàrdia Urbana

En MasterD comptem amb els millors resultats en les oposicions de Guàrdia Urbana. El 100% dels alumnes que segueixen la nostra metodologia aproven aquestes oposicions. Un d'ells és Antonio, que després de treure plaça de Guàrdia Urbà, ens compta la seva experiència preparant l'oposició.

 

Requisits Guàrdia Urbana

 • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
 • Tenir 18 anys d'edat  i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat.
 • Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. (La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)).
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Nivell B2 de català.
 • Compromís de portar armes i la seva utilització.

FAQS Guàrdia Urbana de Barcelona

Quin és el Salari d'un Agent de la Guàrdia Urbana?

El salari base d'un agent de la guàrdia urbana es troba entre els 1.600 € bruts i els 3.400€ bruts mensuals, en funció de complements com la perillositat, la nocturnitat o la responsabilitat que comporta el lloc de treball.

Què fa la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona?

Els agents de barri s'encarreguen d'informar i ajudar al ciutadà. També s'encarreguen de la protecció civil en situacions d'emergència i acostar la policia al ciutadà a través de la coordinació amb associacions i moviments veïnals i professionals de la ciutat.

Quins Avantatges té aconseguir Plaza de Guàrdia Urbà?

Com és un lloc d'ocupació pública, en aconseguir la teva plaça disposaràs de màxima estabilitat laboral, percebràs un sou en 14 pagues i gaudissis de triennis, a més comptaràs amb 40 dies de vacances a l'any comptant dies d'assumptes propis, finalment disposes de moltes possibilitats de promoció i podràs demanar excedències si el necessites.

Com Fomenta la Igualtat de Gènere la Guàrdia Urbana de Barcelona?

La Guàrdia Urbana de Barcelona vol incrementar el nombre de dones entre els seus agents, per a això ha reservat una quota del 40% de les places de la pròxima convocatòria per a donar prioritat a les dones que es presentin.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR

Comparte esta página: