Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Acadèmia Preparació Auxiliar Administratiu

Aconseguir una ocupació fixa com a funcionari de l’administració pública pot estar a l’abast de tothom que s’ho proposi amb aquest curs de preparació per a les oposicions d’auxiliar administratiu de l’administració pública de Catalunya.

Les corporacions locals convoquen constantment places d’auxiliar administratiu, a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats per a cadascuna de les proves d’accés.

Les funcions principals d’un auxiliar administratiu estan relacionades amb el treball d’oficina, bé sigui tramitant correspondència, rebent documents, atenent trucades telefòniques, arxivant documents, tramitant expedients, actualitzant l’agenda o utilitzant la maquinària d’oficina (fotocopiadores i ordinadors).

Estudia les oposicions d’auxiliar administratiu i podràs treballar en els ajuntaments i altres organismes públics de Catalunya. En MasterD t’oferim un preparador personal i un tutor especialitzat, classes en directe, activitats en los centres, simulacres d'examen i molt més. 

Convocatòries d'Auxiliar Administratiu

En els darrers anys s'han convocat  al voltant de 2.000 places d'administratiu i auxiliar administratiu a diferents organismes públics de Catalunya. Amb aquest únic curs d'auxiliar administratiu et preparem per presentar-te a convocatòries d auxiliar administratiu i administratiu grups C1 i C2 d’ajuntaments, diputacions provincials, Generalitat de Catalunya i universitats.

Acadèmies de Preparació

 • Acadèmia Especialitzada En oposicions auxiliar administratiu
 • Temari Administratiu Actualitzat a la teva convocatòria
 • Formació Adaptada a Tu Forma d'estudi fàcil i flexible
 • Casos Pràctics Preparació específica casos reals
 • Prova de Word Preparem la part informàtica
 • Preparació en Tota Catalunya Online y semipresencial

Proves Oposicions Auxiliars Administratius

Atès que és un temari que prepara diversos àmbits (local, autonòmic, estatal i universitats) no hi ha determinat un tipus i un nombre de proves en concret; això dependrà de l'òrgan que convoca i s'establirà en les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits, la forma i el termini per presentar les instàncies, el programa, etc.

Per tant, les proves que a continuació s'enumeren són generals i són possibles en qualsevol convocatòria del grup C1 i C2.

 • Teòrica. La prova de teoria sobre els temes que conformen el programa de la convocatòria generalment és un qüestionari de tipus test. També poden exigir el desenvolupament d'un tema tant escrit com oral, preguntes curtes, etc. Això també dependrà de la mateixa convocatòria.
 • Supòsits pràctics. Consisteix en la resolució d’un supòsit de fet; es fa una sèrie de preguntes sobre el supòsit amb la finalitat d'aplicar la teoria exigida en el programa.
 • Prova d'informàtica. Consisteix a demostrar la capacitat de l'aspirant sobre els programes que en la convocatòria s'exigeixin. Els més comuns són Word, Excel i Access, però això dependrà de l'òrgan que convoca.
 • Tests psicotècnics. Aquí s'inclouen tests d’intel·ligència abstracta, de capacitat verbal, numèrica, de raonament, etc.
 • Català. S'exigeix tenir el certificat de nivell exigit. Quan no se'n tingui, s'haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Temaris Oposicions d'Auxiliar Administratiu

El programa detallat de cada convocatòria d'auxiliar administratiu s'estableix a les bases concretes de cada convocatòria (Ajuntaments, Generalitat de Catalunya, diputacions, universitats..) i es publiquen alButlletí Oficial corresponent.
Al campus online tens una secció de convocatòries, amb el temari detallat i els temes que inclou cada una d'elles.

Curs Baremable Auxiliar Administratiu Catalunya

Els matriculats en el curs de preparació d'Auxiliar Administratiu podran gaudir, sense cost afegit, un curs baremable d'Auxiliar Administratiu gratis del següent llistat:

 • Òrgans constitucionals i dret administratiu (8 crèdits ECTS)
 • Gestió financera en l'àmbit administratiu (15 crèdits ECTS)
 • Ofimàtica aplicada: Word, Excel i Outlook (4 crèdits ECTS)
 • Les TIC en l'àmbit sanitari (4 crèdits ECTS)
 • El dret a la salut en la Constitució Espanyola (4 crèdits ECTS)
 • Gestió Administrativa en l'àmbit sanitari (15 crèdits ECTS)

Si t'has matriculat a MasterD i has superat el 70% del curs, podràs trobar el llistat de cursos al Campus Virtual.  A més, si ets alumne de MasterD, gaudiràs d'un descompte del 15% en els cursos de Logoss.

Requisits Oposicions Auxiliar Administratiu Catalunya

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat.
 • Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
 • Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
 • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
 • Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.

Preguntas Frecuentes

Quant cobra un Auxiliar Administratiu?

El sou d'un Auxiliar Administratiu de l'Estat sol rondar els 1.400 € bruts mensuals.

Quant es Triga a Treure l'Oposició d'Auxiliar Administratiu?

La mitjana per a aconseguir plaça d'Auxiliar Administratiu és entre un any i dos anys. Tot dependrà de les teves circumstàncies personals.

En quina Acadèmia em Preparo per a Treballar com a Auxiliar Administratiu de Catalunya?

En l'acadèmia d'oposicions MasterD et preparem perquè superis les proves amb èxit i acabis treballant com a Auxiliar Administratiu de Catalunya.

Com és la Preparació per a Auxiliar Administratiu?

La preparación para Auxiliar Administrativo del Banco de España de MasterD es abierta, lo que te permite combinar la formación presencial con la formación online. ¡Elije la formación que mejor se adapte a ti!

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR

Comparte esta página: