Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Acadèmia Oposicions Presons Catalunya

Has pensat a treballar a les serveis penitenciaris de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per per tenir una feina estable i amb bones condicions a la teva localitat.

En MasterD t’ajudem a aconseguir la teva plaça en el Cos de tècnics dels serveis penitenciaris gràcies al seu curs preparatori per a les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris a Catalunya pertanyen al grup C i estan dirigides a persones amb estudis mínims de batxiller. 

Les principals motivacions d’una persona que vulgui accedir al Cos de tècnics d’institucions penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben vigilar que es compleixen les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a l’assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també l’assistència social dels familiars i les llibertats.

MasterD col·labora amb l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (ACAIP) de Catalunya en l'oposició de Tècnics Especialistes Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya. ACAIP és el sindicat majoritari en l'àmbit penitenciari, amb 10.000 afiliats a nivell nacional.

oposicions penitenciaris

Proves d'Aquesta Oposició

Aquestes oposicions per als serveis penitenciaris, en la seva fase d’oposició, consisteixen en quatre proves.

 • Primera prova: consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
 • Qüestionari sobre la part general de l'temari, 100 preguntes tipus test, més 5 de reserva.
 • Qüestionari sobre la part específica de l'temari, 100 preguntes tipus test, més 5 de reserva.
 • psicotècnic
 • Segona prova: capacitat física. De caràcter obligatori i eliminatori.
 • Tercera prova: prova de coneixements de llengua catalana. Obligatòria i eliminatòria.
 • Quarta prova: reconeixement mèdic. Comprovació de les causes d'exclusió mèdica. Obligatòria i eliminatòria.

En MasterD posem a la teva disposició un preparador personal i un tutor, ambdós experts en oposicions, que estaran constantment a la teva disposició. A més, et facilitarà tot el temari actualitzat i altres mitjans i materials que t’ajudaran a estudiar. I no ens hem d’oblidar que MasterD prepara els seus alumnes amb l’exclusiu sistema d’estudi CEyP8.10.

No deixis passar més temps, fes-te tècnic especialista dels serveis penitenciaris de Catalunya.

Acadèmia Oposicions Presons

 • Acadèmies de Preparació Centres en tota Catalunya
 • Atenció Individualitzada Entrenador personal expert en presons
 • Simulacres d'examen Simulació de les proves de l’examen oficial
 • Nº1 en Aprovats Presons

  Excel·lents resultats convocatòries

 • Activitats en el Teu Centre Individuals i en grup
 • Preparació Proves Físiques Sistema Personal Trainer 360

Funcions Funcionari de Presons

En el desenvolupament de les funcions (técnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya. Grup de Serveis Penitenciaris) els correspon, entre altres, les activitats següents:

 • La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la unitat, i de l'estat d'ús i seguretat de les instal·lacions.
 • Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d'accés i de pas del centre penitenciari; la identificació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l'establiment, i el control dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.
 • La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat; la pràctica de notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.
 • La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris.

Requisits Oposicions Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris

 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.  
 • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
 • No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques.

Com a novetat al 2020 la Generalitat de Catalunya ha suprimit com a causa d'exclusió la celiaquía, el VIH, la diabetis mellitus i la psoriasis, limitant:

"Respecet als cossos penitenciaris, es limiten les causes d'exclusió mèdica en totes les convocatòries de proves selectives, de forma que únicament estaran excloses les persones malaltes de VIH que presentin una carga viral del VIH detectable, o que la seva situació inmunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de linfocits CD4 inferior a 350 cells/µl]

Taula d'exclusions mèdiques

 

I. Antropometria

1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

 

II. Malalties, lesions i defectes físics

1. Òrgans dels sentits.

1.1 Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement.

1.2 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50 %.

1.3 Despreniment de retina.

1.4 Glaucoma.

1.5 Es declararan no aptes aquelles persones que en el moment del reconeixement tinguin audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10.

1.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.

2. Aparell cardiovascular.

2.1 Insuficiència cardíaca, independentment de la causa.

2.2 Infart de miocardi. Angina de pit.

2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut.

2.4 Valvulopaties.

2.5 Tensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica.

2.6 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.

3. Aparell respiratori.

3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, es tindran en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60 % del teòric (estimat per edat, pes i talla).

4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.

4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un comportament social i laboral adequat.

4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental.

5. Aparell locomotor.

5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

6. Aparell digestiu.

6.1 Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques).

6.2 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents.

7. Aparell genitourinari.

7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

8. Glàndules endocrines.

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n'exceptua la diabetis mellitus que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells previstos en aquest annex.

9. Sistema hematopoètic.

9.1 Hemopaties. Coagulopaties.

10. Infeccions.

10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

10.2 La infecció VIH no serà motiu d'exclusió. Tanmateix, queden excloses les persones malaltes de VIH que presentin una càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/μl.

11. Altres.

11.1 Processos neoplàsics.

11.2 Malalties autoimmunes.

11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va pugui comprometre el desenvolupament de les funcions o activitats del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

 

III. Alteracions analítiques

1. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús il·legals, també medicaments considerats d'abús que no s'utilitzin amb finalitats terapèutiques; només en aquest darrer cas es declararà una no exclusió amb dubtes que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avis previ inferior a 24 hores.

2. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GPT i GOT.

3. Determinació de valors superiors en un 50 % a la normalitat de GGT.

 

Preguntas Frecuentes

Quant guanya un Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris?

El sou mitjà d'un Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris ronda els 30.000€ anuals, que poden augmentar amb l'antiguitat, complements o horaris.

Què fan els Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris?

Un Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris vigilarà i custodiarà als interns, cuidarà que es guardi l'ordre i vigilarà també la neteja i el lavabo d'aquests.

Quin és el Millor Temari per a Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris?

El temari de MasterD et formarà de manera completa per a totes les proves, portant-te a l'èxit aconseguint la plaça que has somiat.

En quina Acadèmia em Preparo les Oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris?

Gràcies a la metodologia de MasterD podràs estudiar des d'on vulguis i quan vulguis, adaptant el teu estudi a la teva vida diària.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: BACHILLER / COU

Comparte esta página: