Oposicions Bombers Catalunya

Oposicions Bombers Catalunya

La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col-lectiva, entre d’altres.

Les oposicions de Bomber de la Generalitat són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t’has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les proves de Bomber. Ja fa més de 25 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

 

Funcions dels Bombers

Aquestes són algunes de les principals funcions que ha d'exercir els Bombers a Catalunya:

 • Extingir incendis i, en cas d'ocórrer qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys (accidents de cotxe, inundacions, etc.).
 • Fer activitats de prevenció per evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents.
 • Intervenir en operacions de protecció civil i elaborar els plans d'actuació respectius dels serveis d'extinció d'incendis.
 

Temari Oposicions Bombers

 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
 • Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
 • El Moviment.
 • Les Forces.
 • Treball, energia i potència.
 • Mecànica.
 • Química.
 • Prevenció i protecció contra incendis II.
 • Electricitat.
 • Geografía física.
 • Coneixement del territori català.
 • Meteorologia.

 

Convocatòries Bombers Generalitat:

Aquestes han estat les places convocades en els últims anys per a les oposicions de bomber a Catalunya:

 • 2016: 503 places.
 • 2018: 229 places.
 • 2019: 250 places.

 

Requisits Oposicions Bombers Catalunya

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

 • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

 • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

 • Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

INFORMA'T ARA GRATIS I SENSE COMPROMÍS

Oposicions Bombers Catalunya

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR
  He llegit i afirmo la informació legal de masterd.es

Compartir:  
Acadèmia Especialtzada
Classes amb bombers i entrenament
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor
Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials
Entrevista personal
Preparació basada en casos reals
Proves Físiques Bomber
Entrenador i simulacres reals
Atenció individualitzada
Entrenador personal
Compartir:  
Solicitar Información