Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Acadèmia Agents Rurals

El Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l’any 1986 i és l’únic col•lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presència a tot el territori català. Si t’agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.

En MasterD tindràs una preparació personalitzada de les oposicions per a Agent Rural de Catalunya, i adaptada a les teves necessitats. El nostre sistema combina el millor de la formació online i la formació presencial:

 • Campus Virtual d'última generació multidispositivo
 • Acadèmies de preparació per al teu estudi
 • Entrenador personal per a la preparació física
 • Preparadors experts a la teva disposició en campus, acadèmia, telèfon i skype.
 • Simulacres de convocatòries per a mesurar el teu nivell.
 • Entrevista personal amb casos reals.
 • El millor temari, complet i actualitzat.

Cos Agents Auxiliars Rurals de Catalunya

A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d’especialitzar progressivament els agents rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental. En la feina diària d’un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball:

 • Prevenció i investigació d’incendis forestals. 
 • Fauna protegida.
 • Caça i pesca. 
 • Recursos forestals; i espais naturals protegits.

Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals t’aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d’accés a agent rural de Catalunya.

Preparació Tota Catalunya

 • Temari Agent Rural Sempre actualitzat
 • Acadèmies de Preparació Centres en tota Catalunya
 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Simulacres d'examen Similars als exàmens oficials
 • Preparació Proves Físiques Sistema Personal Trainer 360
 • Curso Inici al Dret Legislació Medi ambient des de 0

Proves de l'oposició

Les proves de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals de Catalunya consten de 4 fases:

PRIMERA FASE: Oposició

 • Primera prova: perfil professional i coneixements.
 • Segona prova: coneixements de llengua catalana i llengua castellana.
 • Tercera prova: personalitat.
 • Quarta prova: exercicis físics.

FASE 2: Concurs de mèrits

Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran tots aquells mèrits que es citin en la resolució de la convocatòria.
Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques.

FASE 3: Curs selectiu

Té una durada de 200 hores, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE 4: Període de pràctiques

Les persones participants hauran de realitzar un període de pràctiques de 6 mesos que es fan en els serveis i les demarcacions territorials que siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants.

Temari Agent Rural

Si et prepares amb nosaltres, comptaràs amb el millor temari per a Agent Rural de Catalunya. Complet i actualitzat constantment al teu campus en format paper i online.

 • La Constitució Espanyola Unidad didáctica.
 • L'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006. 
 • Les institucions de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització de la Unió Europea.
 • L'Administració pública: concepte i principis.
 • Revisió dels actes administratius. Els recursos administratius.
 • La jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat de Catalunya.
 • La protecció constitucional del medi ambient.
 • El Cos d'Agents Rurals.
 • El procediment administratiu sancionador.
 • Normativa forestal estatal i autonòmica.
 • Aprofitaments forestals.
 • Espècies de flora protegida.
 • Mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.
 • Els espais naturals protegits.
 • Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
 • La Llei de residus de Catalunya.
 • Legislació bàsica en matèria d’aigües.
 • L'activitat piscícola a Catalunya.
 • L'activitat cinegètica a Catalunya.
 • El Reglament d’armes.
 • Fauna protegida.
 • Geografia física de Catalunya.

Requisits Oposiciones Agent Rural Generalitat de Catalunya

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
 • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • No tenir antecedents penals.

 

NOVETATA partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 

 • càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 
 • diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%) 
 • psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

Informació Agents Rurals

Quant cobra un guarda forestal a Catalunya?

Un Guarda Forestal a Catalunya cobra al voltant de 1.00€ mensuals sense comptar els plusos com a triennis i extres.

Com ser guarda forestal a Catalunya?

Per a ser Guarda Forestal a Catalunya hauràs de reunir els requisits mínims que es demanen en les bases de la convocatòria i superar les proves oficials.

On estudiar per a ser Guarda Forestal a Catalunya?

Pots estudiar les oposicions de Guarda Forestal a Catalunya en MasterD. Et preparem el total de les proves i t'assegurem l'èxit en els teus exàmens.

Quin és el treball d'un Guarda Forestal a Catalunya?

Un Tècnic Mig Ambiental a Catalunya ajudarà en la confecció de plans de prevenció de la contaminació i protecció del medi ambient.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR

Comparte esta página: