Oposiciones Agent Rural Generalitat de Catalunya

Oposicions Agents Rurals

El Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l’any 1986 i és l’únic col•lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presència a tot el territori català. Si t’agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.

 

Agent Auxiliar Rural Catalunya

A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d’especialitzar progressivament els agents rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental. En la feina diària d’un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball:

 • Prevenció i investigació d’incendis forestals. 
 • Fauna protegida.
 • Caça i pesca. 
 • Recursos forestals; i espais naturals protegits.

Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals t’aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d’accés a agent rural de Catalunya.

 

Proves de l'oposició

Les proves de les oposicions al Cos d’Agents Auxiliars Rurals de Catalunya consten de 4 fases:

PRIMERA FASE: Oposició

 • Primera prova: perfil professional i coneixements.
 • Segona prova: coneixements de llengua catalana i llengua castellana.
 • Tercera prova: personalitat.
 • Quarta prova: exercicis físics.

FASE 2: Concurs de mèrits

Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran tots aquells mèrits que es citin en la resolució de la convocatòria.
Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques.

FASE 3: Curs selectiu

Té una durada de 200 hores, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

FASE 4: Període de pràctiques

Les persones participants hauran de realitzar un període de pràctiques de 6 mesos que es fan en els serveis i les demarcacions territorials que siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants.

 

Temari Agent Rural

 • La Constitució Espanyola Unidad didáctica.
 • L'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006. 
 • Les institucions de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització de la Unió Europea.
 • L'Administració pública: concepte i principis.
 • Revisió dels actes administratius. Els recursos administratius.
 • La jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat de Catalunya.
 • La protecció constitucional del medi ambient.
 • El Cos d'Agents Rurals.
 • El procediment administratiu sancionador.
 • Normativa forestal estatal i autonòmica.
 • Aprofitaments forestals.
 • Espècies de flora protegida.
 • Mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.
 • Els espais naturals protegits.
 • Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
 • La Llei de residus de Catalunya.
 • Legislació bàsica en matèria d’aigües.
 • L'activitat piscícola a Catalunya.
 • L'activitat cinegètica a Catalunya.
 • El Reglament d’armes.
 • Fauna protegida.
 • Geografia física de Catalunya.

 

INFORMA'T ARA GRATIS I SENSE COMPROMÍS

Oposiciones Agent Rural Generalitat de Catalunya

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR
  He llegit i afirmo la informació legal de masterd.es

Compartir:  
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor
Atenció individualitzada
Entrenador personal
Entrevista personal
Preparació basada en casos reals
Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials
Preparació Proves Físiques
Sistema Personal Trainer 360
Temari Agent Rural
Sempre actualitzat
Compartir:  
Solicitar Información