Oposicions Bombers Catalunya

Oposicions Bombers Catalunya

La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col-lectiva, entre d’altres.

Les oposicions al cos de Bombers són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t’has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Ja fa més de 20 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

 

Temari Oposicions Bombers

 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
 • Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
 • El Moviment.
 • Les Forces.
 • Treball, energia i potència.
 • Mecànica.
 • Química.
 • Prevenció i protecció contra incendis II.
 • Electricitat.
 • Geografía física.
 • Coneixement del territori català.
 • Meteorologia.

 

Requisits Oposicions Bombers Catalunya

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

 • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

 • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Tenir una talla mínima d'1,55 m les dones i de 1,60 m els homes i no superar el 1,95 m en cap cas.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

INFORMA'T ARA GRATIS I SENSE COMPROMÍS

Oposicions Bombers Catalunya

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR
  He llegit i afirmo la informació legal de masterd.es

Compartir:  
Acadèmia Especialtzada
Classes amb bombers i entrenament
Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor
Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials
Entrevista personal
Preparació basada en casos reals
Proves Físiques Bomber
Entrenador i simulacres reals
Atenció individualitzada
Entrenador personal
Compartir:  
Sol·licita Informació