Más de 270 cursos para conseguir tu meta ¡Infórmate!

Buscar

Encontrados resultados para ''

Oposicions Bombers Catalunya 2023

La teva vocació és ser bomber? En MasterD t’ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l’esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d’una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d’adquirir els coneixements que detalladament t’ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d’extinció, edificació i protecció personal i col-lectiva, entre d’altres.

Les oposicions de Bomber de la Generalitat són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t’has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les proves de Bomber. Ja fa més de 25 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

Funcions dels Bombers

Aquestes són algunes de les principals funcions que ha d'exercir els Bombers a Catalunya:

 • Extingir incendis i, en cas d'ocórrer qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys (accidents de cotxe, inundacions, etc.).
 • Fer activitats de prevenció per evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents.
 • Intervenir en operacions de protecció civil i elaborar els plans d'actuació respectius dels serveis d'extinció d'incendis.

Preparació Bombers Catalunya

 • Acadèmies de Preparació Centres en tota Catalunya
 • Proves Físiques Bomber Entrenador i simulacres reals
 • Simulacres d'examen Similars als exàmens oficials
 • Entrevista Personal Preparació basada en casos reals
 • Atenció Individualitzada Entrenador personal
 • Curso Inici al Dret Legislació de Bombers des de 0

¿Quant Cobra un Bomber a Generalitat de Catalunya?

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya cobren entre 29.000 i 42.000 euros anuals, en funció de la seva categoria dins del cos de bombers. A més del sou base compta amb la possibilitat de percebre complements variables, per exemple, un complement per major dedicació i fent hores extra programades o no programades.

Temari Oposicions Bombers

Temari general

 • Tema 1 Legislació: La Constitució espanyola: L'Estatut d'autonomia de Catalunya
 • Tema 2 Legislació: El personal al servei de les administracions públiques
 • Tema 3 Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre
 • Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre
 • Tema 5 Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol

Temari específic

 • Tema 6 Legislació: Llei 5/1994, de 4 de maig
 • Tema 7 Legislació: Decret 276/2016, de 19 de juliol
 • Tema 8 Física
 • Tema 9 Naturalesa del foc
 • Tema 10 Mètodes i agents extintors
 • Tema 11 Química
 • Tema 12 Hidràulica
 • Tema 13 Electricitat
 • Tema 14 Meteorologia
 • Tema 15 Conceptes mèdics bàsics
 • Tema 16 Vegetació
 • Tema 17 Mecànica
 • Tema 18 Motors
 • Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids
 • Tema 20 Mecànica de vehicles
 • Tema 21 Risc químic
 • Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis
 • Tema 23 Atenció sanitària
 • Tema 24 Construcció
 • Tema 25 Construcció
 • Tema 26 Components i aparells elèctrics
 • Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució
 • Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució
 • Tema 29 Cartografia
 • Tema 30 Geografia física de Catalunya
 • Tema 31 Geografia humana de Catalunya
 • Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Convocatòries Bombers Generalitat 2023

Aquestes han estat les places convocades en els últims anys per a les oposicions de bomber a Catalunya:

 • Convocatòria 2016: 503 places.
 • Convocatòria 2018: 229 places.
 • Convocatòria 2019: 250 places.
 • Convocatòria 2021: 250 places.
 • Convocatòria 2022: 240 places.
 • Convocatòria 2023: 240 places.

Requisits Bombers Generalitat 2023

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.
 • Per al Cos de Bombers de la Generalitat per modificació de la Llei 5/1994 de regulació dels Serveis de Prevenció publicada en el Diari de la Generalitat de (Llei 2/2021) de 31/12/2021 Batxiller o equivalent. Per a l'Ajuntament de Barcelona estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria, graduat/da escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C. L'edat mínima per obtenir aquest permís són els 21 anys, no obstant, segons la darrera modificació del Reglament General de Conductors (Reial Decret 971/2020, de 10 de novembre), l'edat mínima serà de 18 anys pels titulars del certificat d'aptitut professional (CAP) que l'hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial ordinària.
 • Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.
 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.
 • Al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunyam a més, certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 • Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
 • Des del 2020 la celiaquia no és causa d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 
  • Càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 
  • Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%) .
  • Psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

Informació Oposicions Bombers

Quins Tipus de Bombers hi ha en la Generalitat?

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica: Escala superior, categoria d'inspector. Escala executiva, categoria de sotsinspector. Escala tècnica, categories d'oficial, sergent, caporal i de bomber de primera. Escala bàsica, categoria de bomber.

Com triar Acadèmia de Bombers?

En MasterD et preparem tant les proves de coneixements, com les físiques i les d'habilitats. Demana informació i comença a preparar-te.

Quins són els Exercicis de les Proves Físiques de Bombers?

Les proves físiques per a ser bomber a Catalunya són 5 exercicis físics: Cursa llançadora, Circuit d’agilitat, exercici aquàtic, pressió sobre banc, licitada de corda.

Quin Nivell de Català demanen en les Oposicions de Bomber?

Des de la convocatòria de 2021, el requisit de llengua catalana per a ser bomber de la Generalitat va pujar de B2 a nivell de suficiència, C1 o superior.

Informa't gratisi sense compromís!

Estudios mínimos: GRADUADO ESCOLAR

Comparte esta página: